මූලපරියාය සූත්‍රය

Mulapariyaya Suthraya

මූලපරියාය සූත්‍රය
MULAPARIYAYA SUTTA

සූත්‍ර පිටකය / මජ්ඣිම නිකාය / මූලපරියාය වර්ගය
Sutta Pitaka / Majjhima Nikaya 

Arya Patipada Post Divider

මූලපරියාය සූත්‍ර දේශනාව කියවන්න

Buddha Jayanthi Edition of Tripitka

බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය

Sinhala Tipitaka AP Zoysa Translation

සරල සිංහල ත්‍රිපිටකය

Arya Patipada Post Divider

මූලපරියාය සූත්‍ර දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්න

මූලපරියාය සුත්‍රය ඇසුරින් ලබුනොරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනවාසී පූජ්‍යපාද කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමින්වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද ධර්ම දේශනාවක්.

මූලපරියාය සුත්‍රය පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද ධර්ම දේශනාවක්.

මූලපරියාය සූත්‍රය ඇසුරින් පූජ්‍යපාද උඩඊරියගම ධම්මජීව ස්වාමින්වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද ධර්ම දේශනාවක්. (කොටස් 18 ඇත)

Arya Patipada Post Divider

සකස් කළ සූත්‍ර මූලපරියාය සූත්‍ර සාරාංශ කියවන්න

මූලපරියාය සූත්‍රය

ඒවං මේ සුතං. ඒකං සමයං භගවා උක්කට්ඨායං විහරති සුභගවනේ සාලරාජමූලේ. තත්‍ර ඛෝ භගවා භික්ඛූ ආමන්තේසි භික්ඛවෝති. භදන්තේති තේ භික්ඛූ භගවතෝ පච්චස්සෝසුං. භගවා ඒතදවෝච.

මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උක්කට්ඨානුවර සමීපයෙහි වූ සුභග වනයෙහි වනදෙටුමහරුකක් මුල වැඩ වසනසේක. එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ”මහණෙනි’යි” භික්ෂුන් ඇමතුසේක. ඒ භික්ෂුහු ”ස්වාමීනි’යි” භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පිළිවදන් ඇස්සුහ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ සුත්‍රය වදාළසේක.

සබ්බධම්මමූලපරියායං වෝ භික්ඛවේ දේසෙස්සාමි. තං සුණාථ. සාධුකං මනසි කරෝථ. භාසිස්සාමීති. ඒවං භන්තේති ඛෝ තේ භික්ඛූ  භගවතෝ පච්චස්සෝසුං. භගවා ඒතදවෝච.

මහණෙනි, තොපට සියලු සත්කායධර්මයනට මුලකාරණය දේශනා කරන්නෙමි. එය අසවු. මනා කොට මෙනෙහි කරවූ. දේශනා කරන්නෙමි. “එසේය, ස්වාමීනි’යි” ඒ භික්ෂුහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පිළිවදන් දුන්හ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළසේක. ……….

Rasika Nambagodage

By Rasika Nambagodage

www.aryapatipada.org

Scroll to Top