නමාමි බුද්ධං ගුණ සාගරන්තං

Namami-buddhang-guna-sagaranta නමාමි බුද්ධං ගුණ සාගරන්තං … නමාමි බුද්ධං ගුණ සාගරන්තංසත්තා සදා හොන්තු සුඛී අවේරාකායෝ ජි ගුච්ඡෝ සකලෝ දුගන්ධෝගච්ඡන්ති සබ්බේ මරණං අහංච නමාමි ධම්මං සුගතෙන දේසිතංසත්තා සදා හොන්තු සුඛී අවේරාකායෝ ජි ගුච්ඡෝ සකලෝ දුගන්ධෝගච්ඡන්ති සබ්බේ මරණං අහංච නමාමි සංඝං මුණිරාජ සාවකංසත්තා සදා හොන්තු සුඛී අවේරාකායෝ ජි ගුච්ඡෝ සකලෝ දුගන්ධෝගච්ඡන්ති සබ්බේ මරණං අහංච… “….ගුණ සාගරයක් වූ බුදු […]

නමාමි බුද්ධං ගුණ සාගරන්තං Read More »