කුසලය, කුසලමූලය විග්‍රහය

Kusala Muka Pajanathi

කුසලඤ්‌ච, කුසලමූලඤ්‌ච පජානාති – සිංහල අටුවාවේ ඇති විග්‍රහය – සූත්‍ර පිටකය / මජ්ඣිම නිකාය / මූලපරියාය වර්ගය / සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රය ඇසුරෙන් කුසලඤ්‌ච පජානාති,  – (කුසලයත් විශේෂයෙන් දැනගනී) දස කුසල කර්මපථසංඛ්‍යාත වූ කුසලය ද නිරෝධය අරමුණු කොට ඇති ප්‍රඥාවෙන් කෘත්‍ය වශයෙන් මේ දුකය, යි ප්‍රතිවේද කරන්නේ දැනගනී. [3] කුසලමූලඤ්‌ච පජානාති – (කුසල මූලයත් විශේෂයෙන් දැනගනී) ඒ […]

කුසලය, කුසලමූලය විග්‍රහය Read More »