අටමහා කුසල් යන විශේෂ පින්කම් අට

අටමහා කුසල් යන විශේෂ පින්කම් අට අටමහා කුසල් යන නමින් විශේෂ පින්කම් අටක් පිළිබඳව ඉගැන්වේ. එම අටමහා කුසල් දැක්වෙන ගාථාව මෙසේය.   “කඨිනං ච පරික්ඛාරං – වාස දානංච උත්තමංබුද්ධප්පමුඛසංඝස්ස – දානං ධම්මස්ස ලේඛනංඛෙත්ත දානංච සංඝස්ස – පටිමා කරණං පි චකරණං වච්ච කුටියා – අට්ඨ පුඤ්ඤානි වුච්චරේ”   මෙහි දැක්වෙන අටමහා කුසල් මෙසේය.   කඨින සිවුරක් […]

අටමහා කුසල් යන විශේෂ පින්කම් අට Read More »