ධම්මදායාද සූත්‍රය
DHAMMA DAYADA SUTTA

සූත්‍ර පිටකය / මජ්ඣිම නිකාය / මූලපරියාය වර්ගය
Sutta Pitaka / Majjhima Nikaya

Arya Patipada Post Divider

ධම්මදායාද සූත්‍ර දේශනාව කියවන්න

Buddha Jayanthi Edition of Tripitka

බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය

Sinhala Tipitaka AP Zoysa Translation

සරල සිංහල ත්‍රිපිටකය

Arya Patipada Post Divider

ධම්මදායාද සූත්‍ර දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්න

ධම්මදායාද සුත්‍රය ඇසුරින් අතිපුජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සි ස්වාමින්වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද ධර්ම දේශනාවක්.

ධම්මදායාද සුත්‍රය ඇසුරින් අතිපුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමින්වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද ධර්ම දේශනාවක්.

ධම්මදායාද සුත්‍රය ඇසුරින් අතිපුජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමින්වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද ධර්ම දේශනාවක්.

[ ENGLISH ] Most Venerable Ajhan Brahmali explains MN 3 Dhammadayada Sutta.

[ ඉංග්‍රීසි ] ධම්මදායාද සුත්‍රය ඇසුරින් අතිපුජ්‍ය අජාන් බ්‍රහ්මාලි ස්වාමින්වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද ධර්ම දේශනාවක්.

සකස් කළ සූත්‍ර ධම්මදායාද සූත්‍ර සාරාංශ කියවන්න

Rasika Nambagodage

By Rasika Nambagodage

www.aryapatipada.org

Scroll to Top