පැරණි සිංහල මිණුම් ඒකක

කාලය මැනීමේ ඒකක:

  • තප්පර 60 = විනාඩි 01 යි

   (විනාඩි යනු minute/මිනිත්තු නොවේ, මිනිත්තුව යනු “minute” විදේශීය වචනයෙන් ආ එකකි. විනාඩිය දේශීය වචනය වන අතර, එය වර්තමානයේ ව්‍යවහාර වන මිනිත්තුව හා පටලවා ගැනීම සුදුසු නොවේ.)
  • විනාඩි 60 = සිංහල පැය 01 යි
  • සිංහල පැය 60 = දින 01 යි
  • දවස් 30 = මාස 1 යි
  • මාස 12 = අවුරුද්ද 1 යි

  • මාස 3 = කාර්තු 1 යි
  • කාර්තු 4 = අවුරුදු 1 යි

සිංහල ක්‍රමයට දිනයක් කොටස් 60කට බෙදන අතර  (දිනකට පැය 60 ක් එන ලෙස)  එම දිනය සූර‌්‍ය උදාවත් සමග ඇරඹේ.එම නිසා වර්තමාන, ව්‍යවහාර ඔරලෝසු පැයකට, සිංහල පැය 2 1/2 කි.

පරිමාව මැනීමේ ඒකක:

 • හුන්ඩු/පත 2 ක් = මනා 1 යි
 • මනා 2 ක් = නැලිය/සේරුව 1 යි
 • නැලි 4 ක් = ලාස්/කුරුණි 1 යි
 • ලාස්/කුරුණි 5 ක් = බෙරය යි
 • බෙර 2 ක් = පෑල/මළු 1 යි
 • පෑල/මළු 4 ක් = අමුණ යි

* නැලි/සේරු 32 ක් = බුසල් 1 යි

* ලාස්/කුරුණි 4 ක් = තිඹ 1 යි

 

ඉඩම් මැනීමේ ඒකක:

 • පරමාණු 36  ක් = අණු 1 යි
 • අණු 36 ක් = තජ්ජාරි 1 යි
 • තජ්ජාරි 36 ක් = රථරේණු 1 යි
 • රථරේණු 36 ක් = ලික්ඛ 1 යි
 • ලික්ඛ 7 ක් = උක්ඛ 1 යි
 • උක්ඛ 7 ක් = ධණ්ණමාස 1යි
 • ධණ්ණමාස 7 ක් = ආංගුල 1 යි
 • ආංගුල 12 ක් = වියත් 1 යි 
 • වියත් 2 ක් = රියන් 1 යි
 • රියන් 7 ක් = යෂ්ට් 1 යි
 • යෂ්ටි 20 ක් = ඉසුබු (උසබ) 1 යි
 • ඉසුබු (උසබ) 20 ක් = සැතපුම් 1 යි
 • සැතපුම් 4 ක් = ගව් 1 යි
 • ගව් 4 ක් = යොදුන් 1 යි

  * වියත් 1 ක් = අගල් 9 යි
  * රියන් 4 ක් = බඹ 1 යි
  * අඩි 6 ක් = බඹ 1 යි
  * සැතපුම් 16 ක් = යොදුන් 1 යි
  * පර්චස් 1 ක් = වර්ග අඩි 43,560

දිග මැනීමේ ඒකක:

 • නූල් 8 = අගල් 1 යි
 • අගල් 9 = වියත් 1 යි
 • වියත් 2 = රියන් 1 යි
 • රියන් 4 = බඹ 1 යි
 • බඹ 11 = දම්වැල් 1 යි
 • දම්වැල් 10 = පරලොම් 1 යි
 • පරලොම් 8 = සැතපුම් 1 යි
 • සැතපුම් 4 = ගව් 1 යි
 • ගව් 4 = යොදුන් 1 යි

 • රියන් 7 = යෂ්ට් 1 යි
 • යෂ්ටි 20 = ඉසුබු 1 යි
 • ඉසුබු 20 = සැතපුම් 1 යි

 • නූල් 8 = අගල් 1 යි
 • අගල් 12 = අඩි 1 යි
 • අඩි 3 = යාර 1 යි
 • යාර 2 = බඹ 1 යි (අඩි 6 යි)
 • බඹ 11 = දම්වැල් 1 යි (අඩි 66 යි)
 • දම්වැල් 10 = පරලොම් 1 යි (අඩි 660 යි)
 • පරලොම් 8 = සැතපුම් 1 යි (අඩි 5,280 යි)


* අඩි 1.5 = රියන් 1 යි
* රියන් 2 = යාර 1 යි
* අඩි 66 = දම්වැල් 1 යි

අඟල් 12 ක් = අඩි 1 යි
අඩි 3 ක් = යාර 1
යාර 22 ක් = දම්වැල් 1
දම්වැල් 10 ක් = පරලොම් 1
පරලොම් 1 ක් = සැතපුම් 1
සැතපුම් 4 ක් = ගව් 1 යි
ගව් 4 ක් = යොදුන් 1 යි

* සැතපුම් 16 ක් = යොදුන් 1 යි

අඟල් 1 ක් = සෙ.මී 2.54 යි

රාත්තල් 1 ක් = කි.ග්‍රෑ. 0.254 යි
පයින්ට් 1 ක් = ලීටර් 0.75 යි

කිලෝ මීටර් 1 = සැතපුම් 0.625 ක්

සැතපුම් 1 = කිලෝ මීටර් 1.609

 

සැතපුම් 1 ක් = අඩි 5,280 යි
සැතපුම් 1 ක් = යාර 1,760 යි
සැතපුම් 1 ක් = මීටර 1,609 (1,609.344) යි

සැතපුම් 1 ක් = මිනින්දෝරු අඩි 5,280  යි

සැතපුම් 16 = යොදුන් 1 යි

යොදුන් 1 = මීටර 25,744 (1,609 x 16) යි

යොදුන් 1 = කි.මී. 25.744  යි

 

බෙහෙත් බර මැනීමේ ඒකක:

 • තල ඇට 3 = අමු ඇට 1

 • අමු ඇට 3 = වී ඇට 1

 • වී ඇට 3 = මදටිය 1

 • මදටිය 20 = කලං 1

 • කලං 12 = පලම් 1

 • පලම් 8 = රාත්තල් 1

  * පලම් 100 = තුලම් 1
  * මදටිය 16 = සත 1

Scroll to Top